Skip Navigation Links
Zameranie a spolupráca

Náš projektový ateliér zabezpečuje priamo tvorbu projektových dokumentácií a odborné konzultácie v obore Pozemné stavby so zameraním na techniku prostredia budov v nasledujúcich oboroch:

V úzkej spolupráci s odbornými partnermi zabezpečujeme projekty a konzultácie zamerané na:

 • energetická efektívnosť budov
 • elektroinštalácie budov (silnoprúd, slaboprúd, MaR, štruktúrovaná kabeláž)
 • vzduchotechnika a klimatizácia

V širšej spolupráci s architektonickými ateliérmi, projektantmi konštrukčných riešení stavieb, statikmi a technológmi zabezpečíme realizáciu projektu v obore pozemných stavieb, alebo líniovú stavbu.

Štruktúra spolupracovníkov nám dovoľuje zabezpečiť pre záujemca nielen projekt stavby, ale aj realizáciu stavby a to až tzv. na kľúč. Môžeme dohodnúť kooperáciu investora - inžinierskej organizácie - architekta - projektanta konštrukčného riešenia stavby - profesistov - dodávateľa - montážnu organizáciu - a správu budúcej stavby k spokojnosti stavebníka/investora a budúcich užívateľov/obyvateľov budovy.

Vykurovanie budov

Vyhotovujeme projekty:

 • areálové teplovody teplovodné, horúcovodné, parné (kanálové a bezkanálové technológie, kolektory a pod.)
 • vykurovacie systémy v budovách (všetky v súčasnosti používané typy – etážové systémy, lokálne systémy, vetvové systémy, špeciálna objednávka môže byť aj na iný napr. experimentálny vykurovací systém, ktorého projekt sa vyhotovuje zásadne pri spolupráci s akademickou obcou) na báze vody, alebo teplovzdušné
 • kotolne (vodné, parné, plynové, elektro.) s kompletným technologickým vybavením v zmysle platných noriem
 • vykurovacie systémy na báze obnoviteľných zdrojov energií – solárne, geotermálne, systémy s tepelnými čerpadlami
 • návrhy konštrukčného riešenia nízkoenergetických domov a energeticky pasívnych domov

Zdravotechnické inštalácie

Vyhotovujeme projekty:

 • vonkajšia kanalizácia (gravitačná, podtlaková)
 • špeciálne prípady kanalizácií na odvod septických vôd, zaolejovaných a mastných splaškov
 • kanal. prípojky, žumpy, septiky, DČOV a mČOV
 • prečerpávacie systémy splaškových vôd
 • vonkajšie vodovody, vodovodné prípojky
 • vnútorné vodovody všetkých bežných potrubných systémov (tlakové, beztlaké,...) na rozvod teplej a studenej pitnej vody, technologických vôd, požiarne vodovody, suchovody
 • domové ATS, zásobné nádrže

Plynofikácie

Vyhotovujeme projekty:

 • vonkajšie plynovody, plynové prípojky (prípadne zabezpečíme projekt plynovej prípojky u SPP, a.s.)
 • vnútorné plynovody (sme jedni z mála projektových kancelárií, ktoré navrhujú rozvody domových plynovodov pod povrchom stavebnej konštrukcie) všetkých tlakových radov
 • rozvody technických plynov 
Skip Navigation LinksÚvod > Zameranie a spolupráca
Copyright © 2009 TZB Projekt - Created by RB Team