Skip Navigation Links
Malým súkromným investorom

Drobní súkromní investori sa môžu na TZB Projekt obrátiť s požiadavkou nielen na spracovanie projektovej dokumentácie technického zariadenia svojho domu, ale aj na pomoc v celom procese výstavby od ideových návrhov a odborných konzultácií, až po pomoc pri právnych úkonoch spojených s výstavbou (získanie stavebného povolenia, výpočty prevádzkových údajov budovy pre dotknuté organizácie – napr. výpočet predpokladanej spotreby plynu ešte nezrealizovanej budovy, bilancie potreby vôd, prietoku splaškov a pod).

Konzultácie sa môžu dotýkať ako už zrealizovanej stavby, ak investor má podozrenie na nekvalitnú prevedenú montáž, alebo problémový chod zariadenia, kedy vieme kontaktovať investora s odborným servisom, alebo inšpekčnou organizáciou, alebo aj návrhu budúcej stavby, ak je treba napríklad investičné parametre návrhu, ekonomiku budúcej prevádzky a pod.

Pri projekte technického zariadenia na existujúcej budove naša firma vždy vycestuje na tvár miesta, kde priamo na lokalite hľadáme vhodné riešenia návrhu napojenia objektu na dostupné inžinierske siete, realizujeme zameranie stavby s výstupom do elektronickej podoby (vhodné pre ďalšie spracovanie tretími osobami) a až tak pristupujeme k realizácii ideového návrhu a samotnému projektu. Nie je možné realizovať projekt „od stola“, ak sa nekooperuje s architektom, s výnimkou drobných výpočtov.

Výpočty:

  • bilancie potreby energií pre hodnotenie energetickej efektívnosti budovy a návrhy zdroja tepla
  • výpočet tepelných strát podľa v súčasnosti platných noriem a prípadne STN 02 0610
  • výpočty tepelnotechnických parametrov stavebných konštrukcií a ich posúdenie v zmysle STN 73 0540 a naväzujúcich
  • výpočty potreby energií pre účely návrhu solárnych vykurovacích systémov a systémov na báze tepelných čerpadiel
  • výpočty bilancií vôd (potreby studenej a teplej pitnej vody)
  • výpočtové prietoky splaškových vôd
  • výpočty prietoku a hydraulických charakteristík zásobovacích systémov pre návrhy tlakových staníc, prečerpávacích staníc, zásobných nádrží na vodu (vrátane splaškových vôd) a pod.
  • ostatné výpočty potrebné k návrhu technického zariadenia budovy a príslušných inžinierskych sietí

 
Skip Navigation LinksÚvod > Zameranie a spolupráca > Malým súkromným investorom
Copyright © 2009 TZB Projekt - Created by RB Team