Skip Navigation Links
Náležitosti projektových dokumentácií

Projekt vykurovania

Pri realizácii projektu vykurovania budovy občianskej vybavenosti, alebo priemyselnej budovy dodržiavame plané predpisy a normy a nie je možné dodať projekt bez týchto náležitostí, ani ak by to mohlo znamenať zvýšený profit:

  • objektová skladba podľa zaužívaných šablón a požiadaviek nadriadeného HIP
  • jednoobjektové zložky obsahujú technickú správu, výpočty bilancií energií a vykurovacích médií (ak sa zariadenia navrhuje podľa nich), výkresová dokumentácia v miere, ktorú požaduje nadradený HIP, alebo príslušný úrad v projekte pre územné a stavebné konania, teda pôdorysy v slepých matriciach, zvislé schémy, pozdĺžne profily teplovodov a detaily konštrukčných celkov.

Projekt plynofikácie

Pri realizácii projektu plynofikácie budovy občianskej vybavenosti, alebo priemyselnej budovy dodržiavame plané predpisy a normy a nie je možné dodať projekt bez týchto náležitostí, ani ak by to mohlo znamenať zvýšený profit:

  • objektová skladba podľa zaužívaných šablón a požiadaviek nadriadeného HIP
  • jednoobjektové zložky obsahujú technickú správu, výpočty bilancií energií a palív (ak sa zariadenia navrhuje podľa nich a vyžaduje to legislatíva príslušného dodávateľa médií), výkresová dokumentácia v miere, ktorú požaduje nadradený HIP, alebo príslušný úrad v projekte pre územné a stavebné konania, teda pôdorysy v slepých matriciach, axonometrické schémy, detaily konštrukčných celkov a pozdĺžne profily sietí, pripojovacích vedení a pod.

Projekt zdravotechnických inštalácií

Pri realizácii projektu ZTI budovy občianskej vybavenosti, alebo priemyselnej budovy dodržiavame plané predpisy a normy a nie je možné dodať projekt bez týchto náležitostí, ani ak by to mohlo znamenať zvýšený profit:

  • objektová skladba podľa zaužívaných šablón a požiadaviek nadriadeného HIP
  • jednoobjektové zložky obsahujú technickú správu, výpočty bilancií energií a vykurovacích médií (ak sa zariadenia navrhuje podľa nich), výkresová dokumentácia v miere, ktorú požaduje nadradený HIP, alebo príslušný úrad v projekte pre územné a stavebné konania, teda pôdorysy v slepých matriciach, zvislé schémy, pozdĺžne profily teplovodov a detaily konštrukčných celkov.

Všetky tieto náležitosti sú s objednávateľom projektu vopred dojednané a objednávateľ ich hradí pri preberaní projektovej dokumentácie. Pri zákazkách väčších objemov podlieha prevzatie dohotovenej projektovej dokumentácie preberaciemu konaniu, projekty menších rozsahov možno spolu s faktúrou zaslať na dobierku, alebo inou formou. Pri každom projekte je ale nutný osobný kontakt so zadávateľom projektu. Po formálnej stránke ja dokumentácia vyhotovená v zmysle platných noriem, pričom pri tvorbe elektronickej verzie projektovej dokumentácia sa s objednávateľom v prípade jeho požiadavky dojedná detailne metóda automatizácie prác, použité fonty, elektronické štandardy, typ softvéru a pod. Ochranné známky zainteresovaných strán, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie možno do listín doplniť, týka sa to aj logotypov, farieb, rozmerov fontov a pod, pričom prednostne sa vyhotovuje listina v úprave firmy TZB Projekt Poprad.

Projekt sa vždy odovzdáva v tlačenej forme, pri požiadavke objednávateľa aj v elektronickej forme. Počet vyhotovených paré je vždy dojednaný s objednávateľom, pričom individuálni klienti získavajú dokumentáciu v 4 až 6 vyhotoveniach, nikdy nie menej a nikdy nie viac, investičné akcie sa vyhotovujú v max. 12 paré. Dodatočne možno objednať ďalšie výtlačky, ale tie treba hradiť samostatne od projektu. Vyhotovená projektová dokumentácia je verejnou listinou a tak môže do nej nahliadať každá osoba, ale robiť z nej kópie časti, alebo celku môže len vyhotoviteľ. Elektronické vyhotovenie je v súboroch formátu .doc, .xls, .html, .xml, .pdf, dodávka výkresov vo formátoch použitých CAD systémov (.dwg, .dxf, .dgn a i.) podlieha špeciálnemu bezpečnostnému režimu, ktorý je dojednaný najneskôr do odovzdania projektu preberateľovi.

Ostatné profesie
(vzduchotechnika a klimatizácia, elektroinštalácie a MaR, hlukové štúdie, štúdie osvetlenia, ekologické dopady stavby, technologické vybavenie stavieb)

Vyhotovujú sa podľa zásad jednotlivých zainteresovaných partnerov, pričom za obsahovú aj formálnu stránku zvyčajne zodpovedá vyhotoviteľ, ak nie je súčasťou jednania s objednávateľom uzavretá iná dohoda.


 
Skip Navigation LinksÚvod > Náležitosti projektových dokumentácií
Copyright © 2009 TZB Projekt - Created by RB Team