Skip Navigation Links
O nás

Profesné zameranie

Náš projektový ateliér sa zaoberá teoretickým návrhom a tvorbou projektových dokumentácií technických zariadení budov a to od jednoduchých a drobných stavieb, cez rodinné domy, penzióny a malé obchodné a priemyselné prevádzky až po priemyselné haly, hotely a komplexy budov značných rozsahov. Navrhujeme projektové riešenia:

  • vykurovania budov (vykurovacie a chladiace systémy v budovách na bývanie, občianskej vybavenosti, priemyselných objektoch a pod.)
  • plynofikácií (verejných plynovodov, domových rozvodov plynu vonkajších (prípojok) a vnútorných, rozvodov technických a technologických plynov)
  • vodovodu (verejných vodovodov, domových rozvodov vody vonkajších (prípojok) a vnútorných, rozvodov požiarnej vody a technologickej vody, domové rozvody teplej pitnej vody, cirkulácia TÚV, zásobovanie kuchýň, balneotechnických a bazénových zariadení a pod.)
  • rozvodov geotermálnych vôd, pár
  • kanalizácií (verejných, domových vonkajších (prípojok) aj vnútorných, gravitačné kanalizácie, podtlakové kanalizácia na sivú, čiernu, žltú vodu, tiež systému na odvod zaolejovaných vôd, vôd s obsahom ropných látok, infekčných vôd a pod...)

Poskytujeme odborné konzultácie laickej verejnosti v obore "teória a technika prostredia budov." Na vyžiadanie spracovávame odborné posudky technického riešenia zariadení už zrealizovaných, alebo spracovaných verejných dokumentov tretích strán.

Typy projektov

Tvoríme projekty v rozsahu potrebnom pre splnenie ohlasovacej povinnosti stavebníka, pre získanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, a tiež realizačných projektov. Pri tvorbe realizačných projektov spolupracujeme s poprednými dodávateľskými spoločnostiami v záujmovom regióne, alebo podľa návrhu zadávateľa projektu, tak aby projekt odzrkadľoval trhovú realitu a dostupnosť navrhovaných materiálov a technológií.
Projekty pre územné rozhodnutie a stavebné konanie sú orientované formálne, pri dodržaní odborných požiadaviek, tak aby projekt sám nebol prekážkou pri právnych úkonoch. V prípade potreby sa uzatvára zmluva s investorom tak, aby bolo možné jednať aj s dotknutými orgánmi verejnej a štátnej správy pri riešení konkrétnych otázok v projekte. Obchodnoprávne zázemie realizačných projektov je volené tak, aby bolo možné v prípade, že si to objednávateľ projektu želá, spolupracovať s hlavným inžininierom stavby a generálnym dodávateľom, aby boli plnené požiadavky všetkých zainteresovaných strán v procese výstavby.
Realizačné projekty sú orientované obsahovo. Podľa dohody s objednávateľom sa realizuje montážny projekt, po dokončení diela potom projekt skutkového vyhotovenia stavby.
Malým súkromným investorom zabezpečujeme predprojektové zameranie stavby, ktorých výsledkom sú vstupné údaje vo forme výkresovej matrice a výpočtové podklady, ak ich nedodá architekt.
Každá expedovaná projektová dokumentácia obsahuje všetky náležitosti, ktoré predpisujú príslušné normy a nariadenia platné na danom mieste.

Garancie

Kladieme vysoký dôraz na odborné, obsahové a formálne nároky projektu. Pri každom projekte komunikujeme počas celého procesu projektovej prípravy so zadávateľom projektovej úlohy, ktorým môže byť každý objednávateľ - investor (stavebník), architekt, alebo iná nadriadená projektová organizácia, ale aj dodávateľ, montážna organizácia a pod. Prirodzenou súčasťou procesu tvorby projektovej dokumentácie je konzultácia poskytovaná investorovi, alebo budúcemu užívateľovi stavby, architektom a ostatným zainteresovaným osobám a organizáciám.

Pracujeme s celoslovenskou pôsobnosťou, teda na celom území Slovenskej republiky a v spolupráci s firmou N-Projekt, s.r.o. aj v zahraničí. Záujmová oblasť nie je vymedzená lokálne, ani v čase, je možné dohodnúť spoluprácu so zainteresovanými stranami na niekoľko rokov dopredu, najmä pri investične náročných úlohách.


 
Skip Navigation LinksÚvod > O nás
Copyright © 2009 TZB Projekt - Created by RB Team