Skip Navigation Links
Úvod

V súčasnej dobe sa moderné chápanie problematiky profesie pozemných stavieb nezaobíde bez stupňa procesu výstavby, ktorému sa hovorí predprojektová a projektová príprava stavby. Kvalitný projekt je veľmi dôležitou súčasťou výstavby, dokonca možno povedať, že je nutnou podmienkou zdarného dokončenia stavebného diela a jeho uvedenia do prevádzky. Nielen moderné developerské spoločnosti, ale aj samostatní súkromní a štátni investori si túto úlohu projektu uvedomujú a kladú čoraz väčší dôraz na stupeň projektovej prípravy svojho diela. Projekt stavby sa odzrkadľuje v kvalite prevedenia stavby, bezporuchovej prevádzky počas exploatácia stavby, ale je aj zárukou bezproblémového priebehu právnych úkonov spojených s výstavbou, získania finančných prostriedkov, ekonomickej efektívnosti výstavby a mnohých ďalších faktorov.

Súčasťou každej stavby je technická konštrukcia, ktorej úlohou je zabezpečiť kvalitu vnútorného prostredia v budove po fyzikálnej stránke, ale aj prevádzkové podmienky v budove, napr. zásobovanie budovy energiami, technologickými médiami - palivami, pitnou vodou, požiarnou vodou,... Veda, ktorá sa zaoberá týmito technickými zariadeniami a ich spolupôsobením s budovou sa volá technika prostredia budov. V užšom merítku zahŕňa problematiku riešenia potrubných rozvodov pitnej, požiarnej a inej vody, odvedenia splaškových vôd, riešenia potrubných rozvodov vykurovacieho plynu, rôznych iných technologických médií (napr. technických plynov vo výrobných halách), riešenie vykurovacieho systému, elektroinštalácií (silno- aj slaboprúdových), osvetľovacích systémov, vetrania a klimatizácie a iných.


 
Skip Navigation LinksÚvod
Copyright © 2009 TZB Projekt - Created by RB Team